در زمینی که تشنه ی آب است

                                           مثل دی ماه خالی از برفم

 یال و کوپال برگهایم ریخت

                                              طبل توخالی پر از حرفم