سلام. آمدم. ساده. صميمي. همانگونه كه  هستم. از اين پس نوشته هايم را در اينجا خواهيد ديد. به اميد ماندگاری در اين مجموعه . اين يك امتحان است.