دست تو نیست،

دست من نیز.

به ناف این جاده چنان پیچ بسته اند،

که بن بست نیز در مقابلش،

کم می آورد.

..................علی امین قلم