عصای دست کجایی؟ 

دلی که در قفس سینه جا نمی گیرد،

کنون به طرز فجیعی بهانه می گیرد


عصای دست کجایی که این فلک زده دیگر

بدون یاری دست تو پا نمی گیرد