این هم یه جور شعره 

 

 

یکی سرگرمی اش عشق است و پارتی

یکی هم فلسفه، سبکش: دکارتی

من بدبخت؛

          یا سرگرم کارم

و یا اینکه

صف مترو،  BRT

.......