چکه می کرد شیر، وقتی که

بسته شد در طناب مردی که

                                      چوب حراج زد بهشتش را

                                     بست بر سیرک سرنوشتش را

چکه می کرد مرد دربدری

که همه عمر کرده کله خری

                                    آنکه یک روز، گاز زد سیبی

                                     بعد، افتاد در سراشیبی