سیزده را به در که میکردم

سبزه ای در چمن گره می خورد

تو به فردا سلام میدادی

غم مرا باز با خودش می برد.....