ترک می کردم اعتیادت را

که زدی در رگم موادت را

 

مثل تک زنگ عاشق ناشی

هی بزن در رگم که خوش باشی

.

.

.

.