١-

رمزها راز می شوند

مردی پشت چراغ قرمز خوابش می برد

٢-

 بزرگتر که می‌شوی

رو به‌رویت آنقدر شمع روشن می‌شود که انگار

در چارسویت آفتاب می تابد.

بزرگ شو.