نه در

                   نه تلفن

                       نه ساعت

                              نه زلزله

 


مرگ هم زنگ بزند

تو هم زنگ بزنی

من هم زنگ بزنم،

 

                    وقتی در خواب زندگی می کنم

                                            چشمم باز نمیشود