لطفــــــا به بــاغ نـــرو

خوشه‌های انگــــــور

صدای پایت را می‌شنوند،

مست می‌شوند

و به فصل رسیدن نمی‌رسند