آب از سرش که گذشت،
                         از سرش گذشت.

فصل رسیدنش که رفت،
                          رفت.

از افتادن 
            دور  که افتاد،

                           افتاد.

دلش...،

همینطور مدام تنگ می شود

                           و به فردا  نمی‌رسد.