شعــر، یعنـی:... دل خـوش سیـری چنـــــد

گِرَمــــی، حسمــــــو می گیــــری چنـــــــد

 

ادبیـــــــاتِ شلـــــــــــم شـــــــــوربــایــــی

اکسِ‌ احسـاس و شب و  تنــــــهایـــــــــی

 

ادبیــــــــــات، شلــــــم شـــــوربــــــا نیست

گــلِ پـــــژمــــرده ی ایـن ویــــــــــــــرانیسـت

 

مثــل این است -ببخشیــــــد - غــــــــــــزل

توی یک جمـلـــه: عروســـــــی‌ست کچـــل