دلم گرفته حواس تو هم که اصلن نیست
دلم گرفته برای دلت که با من نیست

دلم گرفته و تو، شعر تازه می گویی
نگو، که عشق در اینجا فقط به گفتن نیست

دلم گرفته و هی زنگ میزند اینجا
تو باورت نشد این زنگ، زنگ  آهن نیست

قبول، هرچه که گفتی.برو فقط خوش باش
خوش باش بگو که بامن نیست حتما نیست