کوله بارم را 

                 دوباره بسته ام

می روم آهسته

                خیلی خسته ام

می روم

شاید دلم آدم شود

از سرت

یک عمر شرش کم شود