جغرافیای هیکل خیلی طبیعی ات
گاهی زیارتی ست. و گاهی سیاحتی

در چشم تو، زمان و مکان در تلاقی‌اند
من هم که در فضام در اینجا به راحتی

یک کشور غنی ست پر از جاذبه، تنت
هرگز نکرده است کسی نارضایتی

گردشگری ترین اثر معنوی، دلت.
گردشگریّ حس تو دارد حکایتی.............

****بخشی از یک غزلم