این فلسفه عشق که می گویی چیست؟

این راست ترین دروغ دنیا از کیست؟

من عاشق سینه چاک خیلی دیدم.

مانند دوزیست شیک و خندان می زیست.