این مین،

شاید هزارمین،

یا صد هزارمین،

خاطره ای است که خنثی نمی شود.

................................ علی امین قلم