این بغض لعنتی

پشت این بغض لعنتی
یک توده حرف بدخیم و باران زاست
که نه زبان باز می کند
نه از گلو دست بر می دارد


انگار این حواس پنجگانه
لمس است که کوه به کوه
آدم به آدم
بغض به بغض
و حرف به حرف هم برسد
تعبیر هیچ خوابی تغییر نمی کند


وقتی از خوابی که نرفته ای
پرت می شوی به حواسی که نبود
دوستت دارمهایت
به فصل رسیدن نخواهند رسید
و بغضهایت ...جهان همچنان
خواب "یک نفر تو" را خواهد دید.

#علی_گل_گلاب


/ 0 نظر / 40 بازدید